Kryteria wyboru operacji 'Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw'

 1. Wykonalność  operacji (możliwość wykonania w złożony sposób, założonych: kosztach i czasie). Im bardziej prawdopodobne jest wykonanie operacji z powodzeniem i osiągnięcie jej celu, tym więcej punktów otrzymuje operacja.  
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 2. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za priorytetową w LSR ? utworzenie nowych miejsc pracy. Im więcej nowych miejsc pracy powstanie w wyniku realizacji danej operacji tym więcej punktów ta operacja otrzymuje.
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 3. Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Operacja otrzyma tym więcej punktów, im bardziej Beneficjent jest doświadczony w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Punktów za to kryterium nie otrzyma osoba, która po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 4. Operacja bezpośrednio przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie LSR. Punkty przyznaje się operacjom, które swoją realizacją przyczynia się do poprawy stanu lub do rozwoju turystyki na terenie lokalnej strategii rozwoju.       
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 5. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Im niższa wnioskowana kwota pomocy tym więcej punktów otrzymuje dana operacja. Gwarantuje to aktywność większej ilości Beneficjentów, w tym tych, którzy nie dysponują dużym budżetem. Ma też wpływ na realizację większej ilości operacji.   
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 6. Trwałość operacji. Za to kryterium największą liczbę punktów otrzymają operacje, które mają charakter inwestycyjny, w drugiej kolejności punkty otrzymają operacje, których celem jest zakup wyposażenia. 
  ? Maksymalna liczba punktów ? 10
 7. Innowacyjność operacji (zastosowanie nowatorskiego - w wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii). Im bardziej nowatorski charakter ma operacja lub rozwiązania zastosowane w realizacji tej operacji są innowacyjne tym więcej punktów operacja otrzymuje.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10