Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020

 

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020

 Ogłoszenie o naborze wniosków 11- 2018 

  Załączniik 1 - Cele ogólne i szczegółowe
  Załączniik 2 - Lista wymaganych dokumentów
  Załączniik 3 - Kryteria wyboru operacji dotyczące przedsięwzięcia
  Załączniik 4 - Karta oceny wstępnej

 - Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 P.Z.1 - Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru
 Załącznik 1 do P.Z.1 - Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej
 Załącznik 2 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem - Wynagrodzenie brutto
 Załącznik 3 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem - Ilość stworzonych miejsc pracy
 Załącznik 4 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z budżetem wniosku - Wkład własny wnioskodawcy
 Załącznik 5 do P.Z.1 - Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji