STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dokumenty do pobrania - Rozwijanie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 2z

 

Biznesplan

 Biznesplan P 2z
 Biznesplan P 2z

 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 Tabele do przeliczeń finansowych

 Umowa o przyznaniu pomocy

 

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 

 Załącznik 1 - Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

 Załącznik 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

 Załącznik 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

 Załącznik nr 3 A - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016

 

Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 2z
 Wniosek o płatność 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 2z


Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Zasady wypełniania oświadczenia

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc?

 • Osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, wpisaną do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR.
 • Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określone powyżej dla osoby fizycznej.
 • Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR.

 

Pomocy udziela się z tytułu rozwinięcia działalności gospodarczej w zakresie:


1. handlu i usług konsumenckich (z realizacji wyłączone są usługi turystyczne: noclegowe, rozrywkowe, gastronomiczne oraz produkcja), działalność dotyczy:

 • handlu detalicznego: stacjonarnego, obwoźnego, wysyłkowego,
 • świadczenia usług konsumenckich dla mieszkańców: estetycznych – kosmetycznych i fryzjerskich, związanych ze sportem i rekreacją, wszelkich biurowych, związanych z budownictwem, projektowych, naprawczych, transportowych, związanych z IT, księgowych, medycznych i weterynaryjnych, związanych z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją.

2. pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów (w ramach przedsięwzięcia nie dopuszcza się pozyskiwania produktów rolnych; dopuszcza się produkcję polegającą na przetwarzaniu wszelkich produktów i surowców),

3. usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych poprawiających jakość pobytu turystów).

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o przyznanie dofinansowania na rozwinięcie działalności gospodarczej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
 2. działalność gospodarcza w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa jest wpisana do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a)      w powiecie świebodzińskim gminy:

 • Lubrza,
 • Łagów,
 • Skąpe,
 • Szczaniec,
 • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b)      w powiecie międzyrzeckim:

 • Bledzew,
 • Międzyrzecz,
 • Przytoczna,
 • Pszczew,
 • Skwierzyna,

c)      w powiecie strzelecko – drezdeneckim:

 • Dobiegniew,
 • Drezdenko,
 • Stare Kurowo,
 • Strzelce Krajeńskie,
 • Zwierzyn.
 1. Rozwinięcie działalności gospodarczej – mikro lub małego przedsiębiorstwa – związane jest z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy lub z utrzymaniem istniejącego miejsca pracy, co przyczyni się:

a)      poprawy życia mieszkańców – w przypadku rozwinięcia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,

b)      większego wykorzystania lokalnych zasobów – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,

c)      rozwoju turystyki – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 4. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
 5. Podmiot ten wykaże, że:

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)      posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c)      posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d)      wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

e)      realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

1. Rozwijanie działalności gospodarczej – mikro lub małego przedsiębiorstwa, związanej z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy:

 • Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.
 • Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.
 • Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 dla jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł.

2. Rozwijanie działalności gospodarczej – mikro lub małego przedsiębiorstwa, mające na celu utrzymanie istniejącego miejsca pracy:

 • Dofinansowanie do 25 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.
 • Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.
 • Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł.

 

Kryteria wyboru operacji

  

1. Operacja wpłynie pozytywnie na sytuację grup defaworyzowanych (trwale bezrobotni, 50+ lub +30) na rynku pracy. Premiowane są operacje realizowane przez wnioskodawcę przynależącego do jednej z defaworyzowanych grup (w przypadku spółki wymóg dotyczy przynajmniej jednego z członków). Ponadto premiowane są operacje, których realizacja obejmuje zatrudnienie osoby należącej do jednej z defaworyzowanych grup. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów – 4.

2. Operacja przewiduje dla co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na miejscu pracy stworzonym lub utrzymanym w wyniku realizacji operacji wynagrodzenie brutto wyższe od najniższego krajowego. Liczba możliwych do uzyskania punktów jest tym większa, im wyższe jest zaplanowane wynagrodzenie w stosunku do najniższego krajowego wynagrodzenia. Jeżeli planuje się zatrudnić więcej niż jedną osobę, przyjmuje się wynagrodzenie najwyższe zaplanowane dla jednej z tych osób. Jeżeli celem operacji jest utrzymanie miejsca pracy, pod uwagę bierze się wynagrodzenie osoby, której miejsce pracy zostanie utrzymane w wyniku realizacji operacji. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów – 3.

3. Operacja będzie realizowana w miejscowości, z której najkrótszy dojazd drogą publiczną do miejscowości gminnej stanowi większą odległość. Im większa jest odległość miejscowości, w której realizowana jest operacja od miejscowości gminnej, mierzona na podstawie najkrótszego dojazdu drogą publiczną, tym więcej punktów otrzymuje operacja. Analogicznie, im bliżej miejscowości gminnej jest położona miejscowość, w której realizowana jest operacja, tym mniej punktów zostanie jej przyznanych. Operacje o charakterze nieinwestycyjnym oraz obejmujące zakup sprzętu niestacjonarnego, nie otrzymują żadnych punktów. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich (działalność gospodarcza w zakresie handlu i usług konsumenckich).

Maksymalna liczba punktów – 3.


4. Surowce i produkty lokalne z obszaru LGD w ramach planowanej operacji będą pozyskiwane/przetwarzane/pozyskiwane i przetwarzane. W kryterium premiowany jest wpływ na rozpowszechnianie surowców i produktów lokalnych na rynku ze względu na to czy są one jedynie pozyskiwane (najniżej punktowane), przetwarzane,  czy też pozyskiwane i przetwarzane (najwyżej punktowane). Im większe zaangażowanie lokalnych zasobów, tym więcej punktów. Kryterium dotyczy operacji rozwijających przedsiębiorczość w oparciu o zasoby lokalne – surowce i produkty.

Maksymalna liczba punktów – 3.


5. Łączna liczba miejsc noclegowych w obiektach zarejestrowanych ewidencji gminy dla miejscowości, w której będzie realizowana operacja. Im więcej miejsc noclegowych w obiektach zarejestrowanych w ewidencji gminy, znajdujących się w miejscowości, w której planowana jest operacja. Im więcej miejsc noclegowych i im bardziej atrakcyjna turystycznie jest miejscowość, w której będzie realizowana operacja, tym więcej punktów otrzyma operacja. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość usług turystycznych.

Maksymalna liczba punktów – 3.


6. Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie. Premiowane są operacje, które pozytywnie wpływają lub oddziałują na inne cele niż ten, któremu bezpośrednio jest przypisane realizowane przez operację przedsięwzięcie.  Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 2.


7. Operacja spełnia warunki: generowanie nowych miejsc pracy/innowacyjność/zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu/podstawę działalności będącej przedmiotem operacji stanowić będą lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR/ukierunkowanie operacji na potrzeby grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. Aby uzyskać punkty wymagane jest, aby odnieść się konkretnie do zakresu spełnienia kryterium i uzasadnić jego spełnienie wskazując: rozwiązania zastosowane w operacji, podstawędziałalności, sposób realizacji lub oddziaływanie na grupy docelowe. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 5.


8. Operacja stworzy więcej miejsc pracy niż wymagają tego warunki przyznania pomocy. Premiowane będą operacje, w ramach których powstanie więcej miejsc niż zakładane minimum. Dotyczy to zarówno podejmowania działalności gospodarczej, jak i rozwoju działalności, dla których kwota pomocy mieści się w 25 tys. zł oraz jest wyższa niż 25 tys. zł. Im więcej miejsc pracy powstanie w ramach realizacji operacji, tym więcej punktów otrzyma operacja. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów – 3.


9. Wkład własny wnioskodawcy przekracza określoną w LSR intensywność pomocy. Kryterium to pozwoli na premiowanie operacji, w ramach których wkład własny (poniesiony w formie kosztów kwalifikowalnych) wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 3.


10. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Jeżeli wnioskodawca  załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 2.

 

11. Termin realizacji operacji przez Wnioskodawcę, liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, zamknie się w terminie x miesięcy. Im szybciej operacja zostanie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska Wnioskodawca. Termin realizacji operacji jest liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia, w którym zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną. Weryfikacja nastąpi w oparciu o Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji, załączone przez wnioskodawcę. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów – 5.

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn