Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Aktualności

Konsultacje społeczne

 

W dniach 31.10.2017 - 07.11.2017 r. będą trwały konsultacje społeczne zmian do "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020", "Procedury oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia" i wybranych załączników do niej oraz do "Procedury realizacji projektów grantowych, w tym wyboru Grantobiorców w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020" oraz załączników do wyżej wymienionej procedury. Zmiany, które będą podlegały konsultacjom społecznym, są wynikiem zmian następujących regulacji prawnych: "Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017", "Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", "Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020", "Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw", a także są związane z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z dnia 13.10.2017 r.  o znaku UM04-6933-UM0410006/15 DFW.I.433.3.6.2016 (P-7/358), w którym zostały przedstawione uwagi do projektu poprzednich zmian do "Procedury realizacji projektów grantowych, w tym wyboru Grantobiorców w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020" oraz załączników do niej, a które to uwagi zostały uwzględnione w załączonych poprawkach przedmiotowego pisma i załączników do niego. W zaktualizowanych  dokumentach LGD BL uwzględniono również zapisy "Podręcznika do monitoringu i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju".


1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020 - v.6.

2. Procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach 
wniosków o udzielenie wsparcia

3. P.Z.1 Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru


4. P.Z.3 Karta weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020


5. P.Z.3a Karta oceny wstępnej operacji


6. P.Z.3b Karta oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji


7. P.Z.4 Kryteria wyboru wraz z opisem


8. P.Z.7 Lista operacji zgodnych z LSR


9. P.Z.8 Lista wybranych operacji


10. P.Z.9 Lista niewybranych operacji


11. P.Z.10 Pismo informujące wybór


12. P.Z.11 Protest


13. Procedura realizacji projektów grantowych, w tym wyboru Grantobiorców w 
ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020

14. Wniosek o powierzenie grantu działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objęte PROW na lata 2014-2020

15. Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru


16. Załącznik nr 1 do PG.Z.2 (Wymaganego dokumentu potwierdzającego 
spełnienie kryteriów wyboru) - "Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z budżetem wniosku - wkład własny"

17. Załącznik nr 2 do PG.Z.2 (Wymaganego dokumentu potwierdzającego 
spełnienie kryteriów wyboru) - "Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji"


18. Wycofanie wniosku o powierzenie grantu


19. Karta weryfikacji wniosków o powierzenie grantów


20. Karta oceny wstępnej wniosków o powierzenie grantów


21. Karta oceny wniosków o powierzenie grantów na postawie kryteriów wyboru


22. Kryteria wyboru wraz z opisem


23. Lista ocenionych zadań


24. Uchwała w sprawie oceny zadania


25. Pismo informujące o ocenie


26. Odwołanie


27. Lista zadań zgodnych z LSR


28. Lista wybranych zadań


29. Lista niewybranych zadań


30. Uchwała w sprawie niedokonania wyboru zadania


31. Uchwała w sprawie dokonania wyboru zadania


32. Pismo informujące o wyborze


33. Umowa o powierzenie Grantu


34. Wniosek o rozliczenie grantu działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objęte PROW na lata 2014-2020

35. Sprawozdanie z realizacji grantu w ramach działania "Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objęte PROW na lata 2014-2020 - załącznik nr 25

36. Wzór opisu faktur/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej


37. Lista obecności dla działań realizowanych w ramach projektu grantowego


38. Karta sprawozdawcza z przeprowadzonego monitoringu merytorycznego 
realizowanego grantu

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn