Aktualności

Szkolenie na temat realizacji i rozliczania Małych projektów

Obszar gminy Pszczew można uznać za jeden z bardziej zaktywizowanych. Mieszkańcy chętnie działają na rzecz ogółu społeczności lokalnych i rozwoju miejscowości, w których żyją. Zaowocowało to powstaniem wielu organizacji pozarządowych. Jeśli dodamy do tego fantastyczne warunki dla rozwoju turystyki w tej usianej jeziorami gminie, co z kolei sprzyja licznym przedstawicielom sektora gospodarczego ? to musiało to poskutkować  znaczącą aplikacją o unijne dofinansowania, również w ramach Małych projektów.

Po podpisaniu umów przyszedł czas na realizację, a później rozliczenie operacji. Pojawiło się zapotrzebowanie na szkolenie o takiej właśnie tematyce. Szkolenie to odbyło się 06-11-2013 r. w sali Urzędu Gminy w Pszczewie. Przeprowadził je Paweł Bugała ze Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?. Materiały szkoleniowe, przygotowane dla 26 uczestników szkolenia, stanowiła dokumentacja rozliczonego już wniosku o płatność. Pierwszym tematem zaprezentowanym były zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy. Zwrócono również uwagę na elementy wyznaczające sposób realizacji i terminy składania wniosków o płatność, w tym wizualizację znaku PROW i LEADER, przeprowadzanie zapytań ofertowych, dokonywanie koniecznych formalności, takich jak pozyskanie pozwoleń czy licencji.

Oprócz powyższych elementów zaznaczono konieczność prowadzenia odrębnych kont rachunkowych dla poszczególnych operacji oraz sposób ewidencjonowania i opisywania dokumentów księgowych.

Szczegółowo omówiono formularz wniosku o płatność oraz obowiązkowych załączników takich jak sprawozdanie z realizacji operacji i stosowne oświadczenia.

Aspektem bardzo istotnym ,a przeoczanym przez wnioskodawców lub podejmowanym zbyt późno jest występowanie o interpretację indywidualną ? omówiono zatem sposób występowania o tę interpretację i wypełniania druku ORD-IN.

Na koniec zaznaczono, że obowiązkiem beneficjentów jest również złożenie ankiet monitorujących do samorządu województwa i LGD